Chi tiết tin

Đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập
Người đăng: SuperUser Account .Ngày đăng: 02/08/2018 .Lượt xem: 688 lượt.
Xác định công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và đổi mới công tác giáo dục trên địa bàn huyện nên ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 13/4/ 2007 “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”

Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 11-CT/TW cho cán bộ chủ chốt cấp huyện, xã, thị trấn. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng nội dung Chỉ thị đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Chỉ thị số 08-CT/HU, ngày 04/01/2007 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học trên địa bàn huyện; Ủy ban nhân dân huyện ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND, ngày 16/10/2008 về “Đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn huyện”.

Kết quả hình ảnh cho công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đông giang

Qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”, đã đạt được những kết quả tích cực. Thông qua phong trào quy mô giáo dục của huyện tiếp tục được mở rộng, cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư, nâng cấp. Đội ngũ giáo viên từng bước được nâng cao trình độ chuyên môn; công tác quản lý, phương pháp giảng dạy không ngừng được đổi mới. Chất lượng giáo dục toàn diện được giữ vững, hiệu quả ngày càng nâng lên. Công tác PCGD tiếp tục được đẩy mạnh, đến nay toàn huyện 100% các xã, thị trấn đạt chuẩn PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi; đạt chuẩn PCGD độ tuổi - chống mù chữ; đạt chuẩn PCGD THCS và hoàn thành việc phổ cập THPT tại xã Ba.

Công tác đào tạo nghề cho người lao động được quan tâm, tỉ lệ lao động qua đào tạo nghề tăng bình quân mỗi năm. Hiện nay trên địa bàn huyện đã thành lập được 01 Trung tâm GDTX- Hướng nghiệp & dạy nghề huyện, 04 Trung tâm học tập cộng đồng ở tại xã Ba, xã Jơ Ngây, xã Arooi và thị trấn Prao

Phong trào thi đua xây dựng gia đình hiếu học được đẩy mạnh. Toàn huyện có 11 Hội khuyến học tại các xã, thị trấn, 95 Chi hội tại các thôn, 06 Ban khuyến học các dòng họ, 29 Chi hội khuyến học trường học và 01 Ban khuyến học phòng ban được thành lập đi vào hoạt động. Công tác phát triển mạng lưới Hội khuyến học cơ sở được chú trọng, đến nay Ban chấp hành hội có 871 người, Ban thường vụ Hội có 440 người, Thường trực Hội có 435 người và 01 cán bộ chuyên môn; việc bồi dưỡng, phát huy năng lực công tác của cán bộ hội cơ sở để làm tốt vai trò nòng cốt liên kết, phối hợp với các tổ chức chính trị, lực lượng xã hội trong cuộc vận động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập luôn được chú trọng.

Công tác xã hội hoá giáo dục đã đạt được những kết quả quan trọng, nhất là huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học và đóng góp kinh phí cho phát triển giáo dục. Các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tích cực, chủ động tổ chức hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập theo tinh thần xã hội hoá giáo dục; tích cực tham gia vận động học sinh đến trường, tặng quà, học bổng, quyên góp sách vở, dụng cụ học tập cho học sinh, động viên kịp thời những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vươn lên học tập tốt, đặc biệt là vận động các nhà hảo tâm, các tổ chức phi chính phủ, ... hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và các điều kiện khác cho giáo dục đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

Việc xây dựng và phát triển quỹ khuyến học thường xuyên được quan tâm. Hiện nay từ huyện đến các xã, thị trấn đều xây dựng được các quỹ khuyến học. Nguồn kinh phí này được dùng để cấp học bổng, khen thưởng học sinh, sinh viên giỏi, vượt khó học giỏi hàng năm với tổng số tiền 598.000.000 đồng.

Có thể nói rằng, để đạt được các kết quả nêu trên là do các cấp ủy đảng, chính quyền đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; các cấp hội khuyến học trong huyện đã tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền về nhiệm vụ, giải pháp cũng như việc đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 11 - CT/TW. Công tác tuyên truyền, vận động thực hiện phong trào khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập được chú ý đẩy mạnh.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị vẫn còn nhiều hạn chế, khuyết điểm như: Hoạt động của Hội khuyến học một số xã thiếu tính chủ động, sáng tạo. Một số cán bộ chủ chốt Hội cơ sở làm việc thiếu nhiệt tình, thiếu tinh thần trách nhiệm. Các Trung tâm học tập cộng đồng chưa phát huy tốt hiệu quả hoạt động, còn lúng túng trong công tác phối hợp tổ chức thực hiện. Cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động và năng lực quản lý của một số Trung tâm còn hạn chế. Việc thành lập các Chi hội khuyến học ở các cơ quan, đơn vị, dòng họ còn ít, số dòng họ khuyến học, gia đình hiếu học học chưa nhiều, chưa tương xứng với tiềm năng phát triển giáo dục của huyện nhà. Sự phối hợp giữa chính quyền cơ sở, các đoàn thể và các cơ quan, ban, ngành liên quan một số nơi thiếu chặt chẽ trong việc triển khai thực hiện. Một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu quan tâm đến công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm nêu trên là do một số cấp ủy đảng, chính quyền nhận thức chưa đầy đủ về sự cần thiết và tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập nên chưa thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị. Một số nơi tuy có chỉ đạo triển khai nhưng chưa thường xuyên, liên tục. Một số tổ chức hội khuyến học, nhất là ở cơ sở chưa năng động, sáng tạo, chưa làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền.

Để thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập  trong thời gian đến cần thực hiện tốt các nội dung sau:

Một là, tiếp tục quán triệt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân nội dung Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/ 2007 của Bộ Chính trị, Thông tri số 06-TT/TU, ngày 21/7/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ thị số 31/CT-UBND, ngày 10/9/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh với nhiều hình thức phong phú, đa dạng phù hợp với tình hình thực tế địa phương, đơn vị.

Hai là, tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Khuyến học từ huyện đến cơ sở; tăng cường công tác phát triển hội viên, coi trọng công tác củng cố, kiện toàn tổ chức, tránh hình thức; quan tâm công tác tập huấn cho cán bộ Hội từ huyện đến cơ sở; cần linh hoạt hình thức xây dựng quỹ khuyến học, bao gồm cả tiền và hiện vật, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, cá nhân...

Ba là, nâng cao chất lượng công tác khuyến học, khuyến tài, góp phần hỗ trợ các cơ sở giáo dục trong giảng dạy và học tập. Gắn việc việc phát triển phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập với phong trào làm kinh tế giỏi, xoá đói, giảm nghèo và xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở.

Bốn là, mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng ở các xã, thị trấn nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và nâng cao kiến thức của nhân dân. Các Trung tâm học tập cộng đồng cần tổ chức nhiều loại hình học tập đa dạng, phong phú với điều kiện nhu cầu học tập của cán bộ, nhân dân từng địa phương, đơn vị.

Năm là, tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp giữa Hội Khuyến học với ngành giáo dục, các ngành, Mặt trận, đoàn thể từ huyện đến cơ sở trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; trong đó Hội khuyến học các cấp làm nòng cốt trong việc liên kết, phối phợp với các tổ chức, lực lượng xã hội tham gia hoạt động khuyến học, khuyến tài. Các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong huyện cần tích cực, chủ động tổ chức hoạt động khuyến học, góp phần xây dựng xã hội học tập.

Sáu là, tiếp tục phát triển mạng lưới trường, lớp và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Đẩy mạnh phong trào thi đua hai tốt trong nhà trường, tiếp tục có chế độ động viên khen thưởng các tập thể, cá nhân giáo viên giỏi, học sinh giỏi, học sinh vượt khó học giỏi. Củng cố nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các cấp; đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia. Huy động toàn xã hội chăm lo cho phát triển sự nghiệp giáo dục.

Bảy là, định kỳ hàng năm tổ chức sơ, tổng kết rút kinh nghiệm và tuyên dương khen thưởng, nhân rộng các các mô hình hoạt động hay, có hiệu quả trong việc triển khai thực hiện phong trào ở các địa phương, đơn vị; nêu gương điển hình các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công  công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Trường trung cấp CSGT tuyên truyền luật giao thông
Các tin cũ hơn:
Bồi dưỡng chính trị hè cho giáo viên mầm non trên địa bàn huyện
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức Thi thuyết trình văn học cấp huyện
Đông Giang triển khai kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc qia năm 2018
Xét tuyển 105 em vào lớp 6 trường PTDT Nội trú THCS
https://youtu.be/sPOFzH05Zi0

Dịch vụ công


Một cửa điện tử
https://motcua.quangnam.gov.vn/

Tra cứu văn bản

1 2

Bản đồ hành chính

Dự báo thời tiết

Đông Giang

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ AROOI
Địa chỉ : Xã Arooi - Huyện Đông Giang - Quảng Nam
Điện thoại:0868.377.723 (A Bảy CT)
Email: arooidonggiang@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)